عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری بزرگسالان و سالمند دو مبحث تنفس

عناوین پژوهش‌ها و ترجمه‌های مرتبط با واحد پرستاری بزرگسالان و سالمند 2 (مبحث تنفس) می‌تواند پرستاری از موارد ذیل باشد:
پنومونی
آتلکتازی
آسم
آمبولی ریه
بیماری‌های مزمن انسدادی ریه (برونشیت مزمن و امفیزم)
برونشکتازی
پنوموکونیازها
سارکوئیدوز
فیزیوتراپی قفسه صدری
نارسایی حاد تنفس
ادم حاد ریه
پلورزی
پنوموتوراکس
هموتوراکس
سرطان ریه یا سرطان برونکوژنیک
توراکوتومی


برای این مطلب امکان ارسال نظر وجود ندارد

مطالب مرتبط